Política de privacitat

1. Tractament de les dades

 

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per Juan Costa Quer, S.A. amb la següent finalitat:

Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del correu electrònic. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.

 

2. Tipus de dades

 

Juan Costa Quer, S.A. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic.

 

3. Legitimació del tractament de les dades de l´usuari

 

El tractament de les dades de l’Usuari per part de Juan Costa Quer, S.A. està basat en el tractament de les dades descrit al primer punt i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

4. Destinataris de les dades de usuari

 

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

5. Responsabilitat de l’usuari

 

Garanteix que les dades que facilita a Juan Costa Quer, S.A. són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Juan Costa Quer, S.A. o a tercers.

 

6. Exercici de drets

 

L’Usuari pot enviar un escrit a Juan Costa Quer, S.A. amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic jcq@costaquer.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

Revocar els consentiments atorgats.
Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.

Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.

Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Oposició. Pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basat en interès legítim.

Limitació del tractament. Obtenir de Juan Costa Quer, S.A. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

Portabilitat de les seves dades. Dret al fet que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable.

Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que Juan Costa Quer, S.A. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

7. Mesures de seguretat

 

Juan Costa Quer, S.A. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

Necessites més informació?